ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้ มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒” ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยเปิดให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้มีการประกาศผลการตัดสินแล้วดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
---------------------------------

มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์ แก้วบริสุทธิ์ รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวุฒิชัย ป้ำกระโทก รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายรัตนพล มักการุณ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวลลิตา ตะอินทร์ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


***** ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน *****