รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร


รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาัลยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1011 โทรสาร 044-253097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.