โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ IT Learning Center อาคารบูรณวิทยากร ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (๑๐๐ ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อให้เกิดการรับรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน นำไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มูลค่าเพิ่ม มาพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการตลาดแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีกระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงอย่างหลากหลายตั้งแต่การศึกษาข้อมูลทางกายภาพและการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน