โครงการการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งภูมิปัญญาในด้านการแสดง “เพลงโคราช” เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทโคราชที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติมาแต่โบราณ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔


โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ IT Learning Center อาคารบูรณวิทยากร ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (๑๐๐ ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อให้เกิดการรับรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน นำไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มูลค่าเพิ่ม มาพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการตลาดแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีกระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงอย่างหลากหลายตั้งแต่การศึกษาข้อมูลทางกายภาพและการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมด้วยการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ")


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมด้วยการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับ “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดี่ยวเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของทั้งมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมหลากหลายภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีไทย
2. กิจกรรมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโคราช (พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช)
3. กิจกรรม “หนังสือวัฒนธรรมมีชีวิต บอกเล่าอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต” โดยนักเขียน นักแต่ง ผู้ทรงคุณค่า ผ่านระบบออนไลน์ ณ แหล่งเรียนรู้ KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
4. กิจกรรมการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
5. กิจกรรมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”
6. กิจกรรมตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม “กลางเดิ่นเรือนโคราช
การในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม และสำนึกในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันเป็นเป้าหมายและอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา
โดยเน้นผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงชุมชนและภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักท่องเที่ยว นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงชุมชนอื่นๆ และภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อการดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลินและมีความสุข ตลอดจนความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม รวมถึงรับรู้ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ


โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ IT Learning Center อาคารบูรณวิทยากร ชั้น ๑ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (๑๐๐ ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อให้เกิดการรับรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน นำไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มูลค่าเพิ่ม มาพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการตลาดแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีกระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงอย่างหลากหลายตั้งแต่การศึกษาข้อมูลทางกายภาพและการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการบวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน)
ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ “บวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น” กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาประจำท้องถิ่น เป็นโครงการที่บูรณาการเอาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้าน-วัด-โรงเรียน อันเป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างสูงยิ่งสำหรับสังคม นับเป็นสามเสาหลัก ที่ยึดโยงค้ำจุน สัมพันธ์กัน อย่างสมดุล แก่คนในสังคมไทย ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ให้ชุมชนได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป