งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 

 
ปรัชญา (Slogan)

แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของอีสาน ด้านศิลปวัฒนธรรมและโคราชศึกษา

 

 

พันธกิจ (Mission)

อนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา และวิจัยศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ  รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่สังคม

 

 

แผนยุทธศาสตร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739