งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

นางสาวรัตน์พันธ์ โสภาเวทย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวโชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
นางสาวเรขา อินทรกำแหง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739