งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 การจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาปีการศึกษา
ประจำปี 2555

หัวข้อ ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ

kmflow

ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ

 • หนังสือเชิญ / แจ้งให้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องนำเข้าระบบงานธุรการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการนำเสนอผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปราชการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำคำสั่งให้ไปราชการ มอบผู้ไปราชการ
 • กรณีขอใช้รถทางราชการ(เขียนขออนุญาตใช้รถ)
 • รถทางราชการได้รับการอนุมัติ/ว่าง : ทำบันทึกขอใช้รถราชการ
 • รถทางราชการไม่ว่าง : ทำบันทึกขอจ้างเหมารถพร้อมแนบบัตรประชาชนผู้รับจ้าง

กรณียืมเงิน

 • ผู้ไปราชการเขียนแบบฟอร์มขอยืมเงินไปราชการพร้อมแนบเอกสารคำสั่งไปราชการ
  และหนังสือขอใช้รถและกำหนดวันขอรับเงินยืม
 • เจ้าหน้าที่พัสดุทำเรื่องขอยืมเงินไปราชการผ่านระบบ MIS
 • รับเงินที่กองคลัง
 • ผู้เดินทางไปราชการกลับมาเขียนแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งที่เจ้าหน้าที่พัสดุสำนักพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่น
 • ใบลงทะเบียนการเข้าอบรม
 • ใบเสร็จค่าที่พักและใบ Folio
 • ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ของราชการพร้อมใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ใบเสร็จค่าทางด่วน
 • สัญญาจ้างเหมารถ
 • เงินเหลือจากเงินยืมไปราชการ
 • กรณีเงินยืมไม่พอเบิกจ่ายจะได้รับเมื่อส่งเอกสารการไปราชการครบถ้วน

(กรณียืมเงินจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน๑๕ วัน นับจากวันเดินทางกลับ)

 • เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
  หรือส่งเบิกเงินยืม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
     
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
     
สรุปผลการจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลด

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739