top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาปีการศึกษา

ประจำปี 2555

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ

 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์   วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ 0897227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสุภาพร  ลักษมีธนสาร
:  นางสาวสมฤทัย  ปิยรัตน์

โทรศัพท์  :  0817608526
 :  0883567866

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ      3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ      5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            ค่าเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

 

1

มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

    สำนักฯ มีการประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งเลขที่ 3942/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (สวธ. 7.2-1)  เพื่อกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ โดยให้บุคลากรของสำนักฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายองค์ความรู้ (สวธ. 7.2-2) 

สวธ. 7.2-1

 

สวธ. 7.2-2

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3942/2555เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                          
รายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2

กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

     สำนักฯ ได้จัดให้มีการอบรมการจัดการความรู้โดยขอความนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการความรู้มาเป็นวิทยากรบรรยาย  (สวธ. 7.2-3) และกำหนดให้บุคลากรของสำนักฯ ที่เข้าอบรมดังกล่าว (สวธ. 7.2-4)

สวธ. 7.2-3
สวธ. 7.2-4

 

หนังสือเชิญหรือคำสั่งผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ                    
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2454/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าอบรม

3

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

     สำนักฯ ได้เชิญบุคคลจากหน่วยงานภายนอก (สวธ. 7.2-5)  มาถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร (สวธ. 7.2-6)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (สวธ. 7.2-7) 

สวธ. 7.2-5
สวธ. 7.2-6

 

สวธ. 7.2-7

หนังสือเชิญผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2454/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าอบรมโครงการจัดการความรู้ 
เอกสารอบรม เรื่องค่าใช้จ่ายในการ

4

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

    สำนักฯ ได้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สวธ. 7.2-8) และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (สวธ. 7.2-9)

สวธ. 7.2-8
สวธ. 7.2-9

คู่มือการเดินทางไปราชการ
ประเด็นความรู้เผยแพร่บน Web

5

มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา   ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

     สำนักฯ ได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาจัดทำเป็นรายงานสรุปการจัดการความรู้ (สวธ. 7.2-10)  และคู่มือการเดินทางไปราชการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (สวธ. 7.2-11)

สวธ. 7.2-10
สวธ. 7.2-11

รายงานสรุปการจัดการความรู้  KM
คู่มือการเดินทางไปราชการ

 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง

  1. สำนักฯ มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันได้
  2. สำนักฯ กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้
  3. สำนักฯ  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
  4. สำนักฯ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน   
-

แนวทางแก้ไข  
-

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739