top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมปีการศึกษา

ประจำปี 2555

องค์ประกอบที่6การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้นางวิลาวัลย์  วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :089 - 7227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1.นายชุตินันท์  ทองคำ
2. นางสาวสมฤทัย  ปิยะรัตน์
3. นายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ์

โทรศัพท์ :
1. 083 – 129 9983
2. 088 – 35678866
3. 086 – 725 9414

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3ข้อ

มีการดำเนินการ
4ข้อ

มีการดำเนินการ5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ     ค่าเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ

5คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

1

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

สำนักฯ มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.3 เพิ่มความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายดังนี้
1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
3. กิจกรรมค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
4. กิจกรรมตักบาตรวันพุธ
5. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
6. กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. กิจกรรมผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี
โดยสำนักฯ มีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกภาคส่วน และได้กระทำมาโดยต่อเนื่อง ดังปรากฏในรายงานสรุปกิจกรรมประจำปีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2555 (สวธ. 6.1.2-1) และ (สวธ. 6.1.2-2)

 

 

สวธ. 6.1.2-1

 

สวธ. 6.1.2-2

 

 

 

รายงานสรุปกิจกรรมประจำปีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2555

รายงานสรุปภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

2

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรี

สำนักฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด และตกแต่งอย่างมีสุนทรีดังต่อไปนี้

  1. สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

      สำนักฯ ได้ย้ายอาคารสำนักงาน หอวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้บ้านโคราช จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเดิม (อาคาร 1) มายังสำนักงานชั่วคราว (อาคาร 31) และย้ายมายังสำนักงานใหม่ (อาคารหลังลานธรรม) ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง โดยวัตถุโบราณจำนวนมากยังไม่ได้มีการจัดแสดงถูกเก็บรักษาและทำทะเบียนไว้ด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย พร้อมที่จัดแสดงภายหลังจากห้องนิทรรศการได้ทำการปรับปรุงและตกแต่งอย่างเรียบร้อย (สวธ. 6.1.2-3)

  1. ความสะอาด

      สำนักฯ ได้ปรับปรุงอาคาร 10 (สำนักงานคณะวิทย์เก่า) มาเป็นอาคารสำนักงานใหม่ของสำนักฯ โดยปรับปรุงให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร (สวธ. 6.1.2-4)

  1. การตกแต่งอย่างมีสุนทรี

     นอกเหนือจากการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานแล้ว ยังมีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 10 โดยจัดให้มีส่วนหย่อม ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการทำงาน เพื่อเป็นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม (สวธ. 6.1.2-5)

 

 

สวธ. 6.1.2-3

 

 

สวธ. 6.1.2-4

 

สวธ. 6.1.2-5

 

 

ทะเบียนวัตถุโบราณที่ย้ายมาจากอาคารสำนักงานเก่า (อาคาร 1)

 ภาพถ่ายการขนย้ายอาคารสำนักงานจากอาคารสำนักงานเก่า มาสู่อาคารสำนักงานปัจจุบัน (อาคาร 10)

 

ภาพถ่ายการตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ และการตกแต่งสวนหย่อมเพื่อสร้างสุนทรียภาพรอบๆ อาคาร 10

3

ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     สำนักฯ ได้ปรับแต่งภูมิทัศน์ของอาคาร 10 สถานที่ตั้งสำนักงานใหม่ให้สวยงาม สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและลักษณะของพื้นที่  (สวธ. 6.1.2-6)

สวธ. 6.1.2-6

ภาพการปรับปรุงสวนและลานด้านข้างอาคาร 10 เพื่อจัดเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม

4

การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

      มหาวิทยาลัยจัดสร้าง “ลานธรรม” เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนภายนอก อาทิ โครงการตักบาตรวันพุธซึ่งจัดทุกวันพุธตลอดภาคการศึกษา เป็นเวลากว่า 13 ปี(สวธ. 6.1.2-7) และกิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (สวธ. 6.1.2-8) (สวธ. 6.1.2-9)

สวธ. 6.1.2-7

สวธ. 6.1.2-8

สวธ. 6.1.2-9

รายงานสรุปโครงการตักบาตรวันพุธ
ปีการศึกษา 2555
รายงานสรุปโครงการเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แฟ้มภาพถ่ายกิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

5

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น            1 - 4 ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

      สำนักฯ ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านความพึงพอใจในความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาคะแนนเฉลี่ย 4.23 (สวธ. 6.1.2-10)
2. ด้านความพึงพอใจในความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาคะแนนเฉลี่ย 4.39 (สวธ. 6.1.2-11)
3.ด้านความพึงพอใจในความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 คะแนนเฉลี่ย 4.51 (สวธ. 6.1.2-12)

 

สวธ. 6.1.2-10

 

 

 

สวธ. 6.1.2-11

สวธ. 6.1.2-12

 

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

 

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม และเพื่อจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน
         -

แนวทางแก้ไข
         -

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739