top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมปีการศึกษา

ประจำปี 2555


องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม


ตัวบ่งชี้ที่  5.2.4 : ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง (สมศ.18.2)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์   วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :  0897227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุภาพร  ลักษมีธนสาร
: นางสาวสมฤทัย  ปิยรัตน์

โทรศัพท์ : 0817608526
: 0883567866

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
-

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ      2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ      4-5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            ค่าเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

1

มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดำเนินงานในโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย”ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1.       1.   Plan หรือการวางแผน สำนักฯ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏตามแบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 250,000 บาท  (สวธ. 5.2.4-1)
 2. Do หรือการปฏิบัติ สำนักฯ มีการวางแผนและดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกรอบการ ดำเนินงาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2872/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน“การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย”  (สวธ. 5.2.4-2)

 1. Check หรือการตรวจสอบ สำนักฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลความพึงพอใจดังปรากฏในรายงานสรุปโครงการฯ (สวธ. 5.2.4-3)

 1. Action หรือการดำเนินการให้เหมาะสม สำนักฯ มีการสรุปผลการดำเนินงานโดยมีผลการดำเนินงาน

เฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 80.3  และมีผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในระดับ “มาก” จากผลการดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม (สวธ. 5.2.4-4)

 

สวธ. 5.2.4-1

 

สวธ. 5.2.4-2

 

สวธ. 5.2.4-3

 

สวธ. 5.2.4-4

 

แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่ง ที่ 2872/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน“การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย”
รายงานสรุปโครงการอบรมเสวนา : เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า   พิมาย/แบบประเมินโครงการ
รายงานสรุปโครงการอบรมเสวนา : เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า   พิมาย/การประเมินผลการดำเนินงาน

2

บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

สำนักฯ มีการกำหนดเป้าหมายหรือผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า      พิมาย” ตามโครงการที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้

 1. มีการดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน 2555 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายมีผู้เข้าร่วม

โครงการจำนวน 150 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  (สวธ. 5.2.4-5)

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้นำชุมชน ข้าราชการครู ข้าราชการเทศบาล มีความพึงพอใจในการดำเนินงานเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 8.03 หรือร้อยละ 80.3 ซึ่งบรรลุเป้าหมายเกินร้อยละ 80 เช่นกัน (สวธ. 5.2.4-5)

 

สวธ. 5.2.4-5

 

รายงานสรุปโครงการอบรมเสวนา : เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า   พิมาย/แบบประเมินโครงการ

3

มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน

สำนักฯ มีการดำเนินโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย”ของสำนักฯ มีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ข้าราชการครู ข้าราชการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและสิ่งแวดล้อม  และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
จะเห็นได้ว่าโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย” ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องที่ตระหนักถึงความสำคัญประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ความสำคัญของการอนุรักษ์ และก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง (สวธ. 5.2.4-6)

สวธ. 5.2.4-6

แบบเสนอโครงการ รายงานสรุปโครงการอบรมเสวนา เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย : แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2555

4

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

สำนักฯ มีสิ่งที่ใช้ชี้วัดผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม ซึ่งเป็น           เรื่องนามธรรม ที่เจาะจงตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ได้ประกอบด้วย (สวธ. 5.2.4-7)

 1. เป็นกิจกรรมที่กระทำต่อเนื่องมา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2546  โดยได้รับการจัดงบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอด

 1. ผู้นำชุมชน ประชาชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางเทศบาล และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ให้มีความรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและ
สิ่งแวดล้อม

 1. เกิดการถ่ายทอดความรู้ ด้านการอนุรักษ์ สู่ผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ประชาชนในท้องถิ่น และอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

 1. เกิดการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
 2. มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 3. ผลการดำเนินงานจากการประเมินผลอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งในภาพรวมของการดำเนินงานและแยก

ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม

สวธ. 5.2.4-7

รายงานสรุปโครงการอบรมเสวนา : เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า   พิมาย แบบเสนอโครงการฯ  ดังปรากฏในแบบเสนอโครงการวัตถุประสงค์และผลสรุปการดำเนินงาน

5

ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

สำนักฯ ได้รับรางวัลยืนยันความสำเร็จในการเผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย ดังนี้

 1. ได้รับการคัดเลือกจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มปานกลาง (สวธ. 5.2.4-8)

 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มอบรางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เนื่องจากผลงานด้านการเป็นตัวกลางสำคัญในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ศิลปะ ประเพณี และศาสนา อย่างต่อเนื่อง (สวธ. 5.2.4-9)

สวธ. 5.2.4-8

 

สวธ. 5.2.4-9

หนังสือราชการจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ วธ 0507.5/ว 4789 เรื่องโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปี 2555
รางวัลจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง

 1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดำเนินงานในโครงการโครงการอบรมเสวนา : เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย เพื่อนำผลชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมภายนอก

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 1.  สำนักฯ มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 2. การดำเนินงานตามโครงการ ได้สร้างคุณประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมและชุมชน
 3. สำนักฯ ได้รับเกียรติระดับชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ มรดกของชาติ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางเสริม
ควรมีการดำเนินการในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอก และเพิ่มระดับความเข้มแข็งในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น

จุดอ่อน
           -
        
แนวทางแก้ไข
           -

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739