top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมปีการศึกษา

ประจำปี 2555

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต


ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์   วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :  0897227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.ไสว กันนุลา

โทรศัพท์  :  0815487594

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ      3 หรือ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

มีการดำเนินการ      7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            ค่าเป้าหมาย

6

7

5

บรรลุ

 

 

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2554-2557  (สวธ. 2.4-1) เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรที่เป็นไปตามโครงสร้างอัตรากำลัง  (สวธ. 2.4-2)  โดยมีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง  (สวธ. 2.4-3) เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2557 มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ (สวธ. 2.4-4) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2555 กิจกรรมที่ 3 ส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สวธ. 2.4-5)

สวธ. 2.4-1

สวธ. 2.4-2

สวธ. 2.4-3

สวธ. 2.4-4

สวธ. 2.4-5

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554-2557
โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง ปีงบประมาณ 2554-2557
ผลวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สำนักฯ มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  (สวธ. 2.4-6)  โดยสำนักฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามความต้องการเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด  (สวธ. 2.4-7)

สวธ. 2.4-6
สวธ. 2.4-7

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
รายงานการไปราชการของบุคลากร

3

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักฯ มีการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ สุขภาพที่ดี และขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

  1. มีการจัดตกแต่งห้องทำงานและภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามถูกลักษณะ เพื่อสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน (สวธ.2.4-8) และ (สวธ.2.4-9)   
  2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ากิจกรรมสวัสดิการเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การใช้บริการศูนย์ส่งเสริม สุขภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (สวธ.2.4-10)

สวธ. 2.4-8
สวธ. 2.4-9

สวธ.2.4-10

 

รูปถ่ายห้องทำงานและภูมิทัศน์ของสำนักฯ.
การตกแต่งห้องทำงานสำนักงานอาคาร 10 ครุภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการทำงาน
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

4

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการดำเนินงานโดยกำหนดให้บุคลากรรายงานผลหลังการเข้าอบรมประชุมสัมมนาทุกครั้ง       ดังปรากฏในสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในรายงานการไปราชการของบุคลากร (สวธ.2.4-14)

สวธ. 2.4-14

รายงานการไปราชการของบุคลากร : ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงค์โปร

5

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

สำนักฯ มีการประชุมบุคลากรเมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553 (สวธ. 2.4-15) และ (สวธ.2.4-16)  โดยมีการติดตามเรื่องจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสำนักฯ โดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของสำนัก เพื่อติดตาม กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะนำการปรับปรุงพัฒนาจริยธรรมอันเป็นการสนับสนุนและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (สวธ.2.4-17)

สวธ. 2.4-15

สวธ. 2.4-16

 

สวธ. 2.4-17

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พ.ศ.2553  / ประกาศจรรยาบรรณสำนักฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

6

มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักฯ ได้มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งในแบบเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อประเมินผลสำเร็จของการอบรม พัฒนา ดังปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (สวธ.2.4-18) และได้กำหนดให้บุคลากรในสำนักฯ ทำรายงานผลการอบรมพัฒนาทุกครั้งตามรายงานการไปราชการของบุคลากร (สวธ.2.4-19)   

สวธ. 2.4-18

สวธ. 2.4-19

รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
รายงานการไปราชการของบุคลากร : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วัฒนธรรมผ้าปักธงชัย”

7

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร     ปี 2555 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) (สวธ.2.4-20)  เพื่อนำผลจากการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.2554-2557  (สวธ.2.4-2) และได้ทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรในการเข้ารับการอบรมของบุคลากรในสำนักเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป (สวธ.2.4-6)

สวธ. 2.4-20

สวธ. 2.4-2

สวธ. 2.4-6

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2555
โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง  

1.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2.   มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และมีการติดตามนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในปฏิบัติงาน
3.   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมถือปฏิบัติ   และมีการประเมินผล ความสำเร็จของแผนการบริหารและ นำผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4.    มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่าง  มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรได้อย่างบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักฯ


แนวทางเสริม
         ควรมีการประเมินแผนในช่วงครึ่งปีอย่างต่อเนื่อง,มีการปรับปรุงคู่มืออย่างต่อเนื่อง, มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง

จุดอ่อน
         -

แนวทางแก้ไข
         -

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739