top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมปีการศึกษา

ประจำปี 2555

 

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์   วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :  0897227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

โทรศัพท์ :  0846072551

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ      4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

มีการดำเนินการ      8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            ค่าเป้าหมาย

7

8

5

บรรลุ

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน :


ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

1.

มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2553-2556)

สำนัก ฯ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (สวธ. 1.1-1) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักฯ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2555 (สวธ. 1.1-2)
โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรในสำนักฯ เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงแนวคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจตลอดจนปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2547 ให้มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักฯ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2553-2556) (สวธ. 1.1-3) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกต่อการกำหนดกลยุทธ์ของสำนัก (SWOT Analysis) (สวธ. 1.1-4) เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สวธ. 1.1-4)

สวธ. 1.1-1

สวธ. 1.1-2

 

สวธ. 1.1-3

สวธ. 1.1-4

สวธ. 1.1-5

 

แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2555
คำสั่งที่ 3943/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556
ตารางสรุปวิเคราะห์ SWOT สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของสำนัก กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2.

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

สำนัก ฯ  ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ตลอดจนบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 (สวธ. 1.1-6)

สวธ. 1.1-6

รายงานการประชุมวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนัก ฯ  มีการประชุมบุคลากรของสำนักฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 (สวธ. 1.1-3) เพื่อจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อนำสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard (สวธ. 1.1-7)
โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ และแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 4 พันธกิจ คือ ด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม การบริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ (สวธ. 1.1-8)  และได้นำผลการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ครบทั้ง 4 ด้าน ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (สวธ. 1.1-9)

 

สวธ. 1.1-7

สวธ. 1.1-8

สวธ. 1.1-9

 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map)

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

4

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สำนักฯ  มีการประชุมบุคลากรของสำนักฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 (สวธ. 1.1-10) เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดังปรากฏในโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (สวธ. 1.1-9)

สวธ. 1.1-10

 

รายงานการประชุมวันที่ 15 มกราคมพ.ศ. 2556

5

มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ

     สำนัก ฯ มีการจัดทำแผนดำเนินงานทั้ง 4 พันธกิจ (สวธ.1.1-9)   ได้แก่
1. ด้านการเรียนการสอน : บริการให้ข้อมูลและใช้พื้นที่สำนักฯ สนับสนุนและบูรณาการการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ของโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (สวธ.1.1-11)
2. ด้านการวิจัย : รายงานการวิจัย พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  (สวธ.1.1-12)
3. การบริการวิชาการ : โครงการอบรมเสวนา เรื่อง “การอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าพิมาย”   ในวันที่ 20-21 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จังหวัดนครราชสีมา (สวธ.1.1-13) 
4. การการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม : ดำเนินการโครงการและกิจกรรมที่สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้
4.1   โครงการปฏิบัติธรรมเวียนเทียน “วันมาฆบูชา”  (สวธ.1.1-14)
4.2   โครงการตักบาตรวันพุธ  (สวธ.1.1-15)
4.3  โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556  (สวธ.1.1-16)

สวธ.1.1-11

สวธ.1.1-12

 

สวธ.1.1-13

สวธ.1.1-14
สวธ.1.1-15
สวธ.1.1-16

รายงานการศึกษาดูงาน โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
รายงานการวิจัย พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปโครงการอบรมเสวนา เรื่อง “การอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าพิมาย” 
รายงานสรุปโครงการมาฆบูชา
รายงานสรุปโครงการตักบาตรวันพุธ
รายงานสรุปโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2555  ต้อนรับปีใหม่ 2556

6

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สำนัก ฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยได้ติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (สวธ.1.1-17) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของสำนักฯ เพื่อพิจารณา (สวธ.1.1-18) (สวธ.1.1-19)

สวธ. 1.1-17

สวธ. 1.1-18

 

สวธ. 1.1-19

รายงานการปฏิบัติงานของสำนัก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
รายงานการประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
รายงานการประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556  

7

มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

สำนัก ฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ในการประชุมกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการบริหาร ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป (สวธ.1.1-20) (สวธ.1.1-21)

สวธ. 1.1-20

สวธ. 1.1-21

รายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
แผนกลยุทธ์

8

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

 

   สำนักฯ  มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  (สวธ.1.1-22) โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อการพิจารณา (สวธ.1.1-23)

สวธ. 1.1-22

สวธ. 1.1-23

 

รายงานการปฏิบัติงานของสำนัก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
รายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง

  •    การจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

แนวทางเสริม
-     นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
-     ทบทวนแผนกลยุทธ์และปรับให้ทันต่อเหตุการณ์

จุดอ่อน
-
แนวทางแก้ไข
-

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739