top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมปีการศึกษา

ประจำปี 2554

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์   วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :  0897227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายไสว  กันนุลา

โทรศัพท์ :  0815487594

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ      3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ      5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            ค่าเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

1

มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

1. มีการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธของสำนัก เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ โดยให้บุคลากรของสำนักฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายองค์ความรู้ที่ต้องการ โดยในปีการศึกษา 2554 ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้เรื่อง การบริการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเรื่องการให้บริการแหล่งเรียนรู้ (สวธ. 7.2-1, สวธ. 7.2-2, สวธ. 7.2-3)

สวธ. 7.2-1

 

สวธ. 7.2-2

 

สวธ. 7.2-3

คำสั่งมหาวิทบาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3652/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งมหาวิทบาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 697/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
บัญชีลงเวลาในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน

2

กำหนดบุคลากกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

2. ได้จัดให้มีการอบรมการจัดการความรู้โดยขอความนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการความรู้มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งทำให้บุคลากรของสำนักฯ ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และได้นำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำแผนการจัดการความรู้ เรื่องการบริการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเรื่องการให้บริการแหล่งเรียนรู้ (สวธ. 7.2-4, สวธ. 7.2-5)

สวธ. 7.2-4

สวธ. 7.2-5

 

หนังสือเชิญหรือคำสั่งผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ

แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 54

3

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องให้เกยรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ (สวธ. 7.2-6,สวธ. 7.2-6)

สวธ. 7.2-6

 

สวธ. 7.2-7

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 9 มีนาคม 2555
แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 54

4

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

4. ได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านอุปกรณ์ทางด้านศาสนาและแหล่งเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสำนักและ (สวธ. 7.2-8)

สวธ. 7.2-8

 

รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้

5

มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา   ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

5. จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป(สวธ. 7.2-9)

สวธ. 7.2-9

นำประเด็นความรู้เผยแพร่บน Web
บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน สำนักยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้ที่ชัดเจนต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข สำนักควรสร้างระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เข้มแข็งและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739