top
 
 
       
งานประกันคุณภาพ  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร  
บุคลากรประจำสำนักงาน  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2554  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2555  
 
รายงานประเมินตนเองปี 2556  
 
CHE QA Online 2555  
 
CHE QA Online 2556  
 
การจัดการความรู้ ปี 2555  
 
การจัดการความรู้ ปี 2556  
 
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
       

 

 

 

 

 

 งานประกันการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาปีการศึกษา

ประจำปี 2554

_________________________________________________________

องค์ประกอบที่  6  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ตัวบ่งชี้ที่  6.1.2  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางวิลาวัลย์  วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :  089 - 7227734

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางวิลาวัลย์  วัชระเกียรติศักดิ์

โทรศัพท์ :  089 - 7227734

เกณฑ์การประเมิน


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ      3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ      5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง


เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            ค่าเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ


ตัวบ่งชี้ที่  6.1.2  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธตลอดปีการศึกษา และกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม-เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา และวันมาฆูบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีในมหาวิทยาลัย สวธ. 6.1.2-1

สวธ. 6.1.2-2

สวธ. 6.1.2-3

สวธ. 6.1.2-4

สวธ. 6.1.2-1 สรุปผลกิจกรรมโครงการตักบาตรวันพุธ
สวธ. 6.1.2-2 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
สวธ. 6.1.2-3 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
สวธ. 6.1.2-4 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์

มีการดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงาม ดำเนินการให้มีการพัฒนาบำรุง รักษา  อาคารสถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรียะอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานที่ที่ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ ได้แก่
1. หอประวัติเมืองนครราชสีมา อาคาร 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 2. ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สวธ. 6.1.2-5

สวธ. 6.1.2-6

สวธ. 6.1.2-5 ภาพถ่ายหอประวัติเมืองนครราชสีมา อาคาร 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สวธ. 6.1.2-6 ภาพถ่ายลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กำกับดูแล และปรับแต่งสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามอยู่เสมอ มีการปรับแต่งสวน การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ สนามหญ้า และภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สวธ. 6.1.2-7 สวธ. 6.1.2-8 สวธ. 6.1.2-9

 

สวธ. 6.1.2-7 ภาพถ่ายลานธรรม
สวธ. 6.1.2-8 ภาพถ่ายหอวัฒนธรรม
สวธ. 6.1.2-9 ภาพถ่ายสวนหิน
4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดการกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่
1. หอประวัติเมืองนครราชสีมา อาคาร 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สวธ. 6.1.2-10

สวธ. 6.1.2-11

สวธ. 6.1.2-12

สวธ. 6.1.2-13

สวธ. 6.1.2-14

สวธ. 6.1.2-15

สวธ. 6.1.2-10 บันทึกการขอเข้าชมหอประวัติเมือง
สวธ. 6.1.2-11 ภาพถ่ายการใช้ประโยชน์อาคาร 1 เช่น การฝึกซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อไปเผยแพร่ ณ สถานที่ต่างๆ
สวธ. 6.1.2-12 สรุปผลกิจกรรมโครงการตักบาตรวันพุธ
สวธ. 6.1.2-13 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
สวธ. 6.1.2-14 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
สวธ. 6.1.2-15 สรุปผลกิจกรรมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51 สวธ. 6.1.2-16 สวธ. 6.1.2-16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดอ่อน อาคารสำนักงานเป็นอาคารเก่าไม่สะดวกในการปรับปรุงให้สวยงาม ทันสมัย และที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต่ำมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ

แนวทางแก้ไข ควรจัดสร้างอาคารให้มีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-253097, 044-242158 ต่อ 1216 โทรสาร 044-244739