สรุปงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕60

ครั้งที่ ๑

ลำดับ

รายการ

 
 

กิจกรรมที่ ๕  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม (เรือนโคราช)

 

การศึกษาแหล่งโบราณคดีตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม

(ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม)

 

กิจกรรมที่๑๑ งานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลงานวิจัยสู่การรับใช้สังคม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงโคราช

 

2

โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ เรื่อง เรือนโคราช