ปรัชญา (Slogan)

แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าสู่สากล

 

วิสัยทัศน์ ( VISION )

เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของอีสาน ด้านศิลปวัฒนธรรมและโคราชศึกษา

 

พันธกิจ (MISSION)

อนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา และวิจัยศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่สังคม