ปรัชญา (Slogan)

แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าสู่สากล

 

วิสัยทัศน์ ( VISION )

เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของอีสาน ด้านศิลปวัฒนธรรมและโคราชศึกษา

 

พันธกิจ (MISSION)

อนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา และวิจัยศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่สังคม

วัตถุประสงค์พันธกิจ :

  1. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมเป้าหมายตามพันธกิจและแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้มารับบริการทางศิลปวัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
  3. มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกในมิติศิลปวัฒนธรรม สู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนหรือสังคมอย่างมีทิศทาง และมีความต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผน  :

  1. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของโครงการที่ปรากฏในแผน
  2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมไม่ต่ำกว่าระดับ 8 และความพึงพอใจแยกตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย แหล่งเรียนรู้ และระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมไม่ต่ำกว่า ระดับ 3.5
  3. มีพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่แสดงถึงการตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อาทิ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้น หรืองบประมาณและการสนับสนุนที่มากขึ้น หรือนักท่องเที่ยวตลอดจนจำนวนผู้มาใช้บริการทางศิลปวัฒนธรรมที่มากขึ้น
  4. มีงานวิจัย หรืองานวิชาการ หรือกิจกรรมบริการทางวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
 

แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562-2565กลยุทธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

1.1 ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1        การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีโครงการ/กิจกรรมในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 โครงการ ที่มีเครือข่ายต่างประเทศเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ

1.1.1.1         เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

1.1.1.2         การประกวดหมอเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

1.1.1.3         การเข้าร่วมแข่งขันโปงลางแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

1.1.1.4         ประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

1.1.1.5         ตักบาตรวันพุธ ปีที่ 19

1.1.1.6         กิจกรรมทางศาสนาประจำปี พ.ศ. 2561-2562

1.1.1.7         การส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.1.1.8         กิจกรรมจิตอาสา สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1.1.9         โครงการเรียนรู้ อยู่ได้ภายใต้ความแตกต่าง “พหุวัฒนธรรม”

1.1.1.10             โครงการอนุรักษ์ภาษาโคราช “การประกวดละครภาษาโคราชและโฟล์คซองภาษาโคราช”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่อการจัดการศึกษาและการท่องเที่ยวชุมชน

2.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชน

2.2 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิตในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

2.1.1        การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตลอดจนระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ สะดวก ถูกต้อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม/ระบบหรือฐานข้อมูล

2.1.2        ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 4.00 ในแต่ละด้าน

2.2.1 ผลงานนักศึกษาในมิติศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ความรู้ นวัตกรรมหรือผลงานจากการประกวดหรือแข่งขัน)

2.1.1.1         การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้มาใช้บริการ

2.1.1.2         การพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในมิติศิลปวัฒนธรรม

2.2.1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเช่น ชมรมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง กิจกรรมกลางเดิ่นเรือนโคราช อบรมมัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม

3.1         ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม

3.2         พัฒนาผลงานวิจัย งานวิชาการหรือนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.1.1 จำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตลอดจนงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ผลงาน

3.2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อการเพิ่มมูลค่าหรือความเข้มแข็งของชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ

3.1.1.1          การวิจัย พัฒนาผลงานวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

3.1.1.2          โครงการพัฒนาวารสารวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม “หน่าใสก่วง”

3.1.1.3          การปรับปรุงห้องสมุดสำนักศิลปวัฒนธรรม

 

3.2.1.1          โครงการกลางเดิ่นเรือนโคราชและตลาดนัดวิถีชุมชน

3.2.1.2          การสำรวจผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่น