มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี ๒๕๖๕

ประเภทการ รับสมัคร


๑.ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง
๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)


- รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) สมาชิกแต่ละวงจำนวน ๒ – ๕ คน#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ดาวโหลดใบสมัคร และระเบียบการสมัคร ได้ที่ www.koratculture.com


******* สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๑
หรือ ผู้ประสานงาน นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.


#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!! #หมอเพลงโคราช #เพลงโคราช #หมอเพลงโคราช๒๕๖๕


รางวัลที่จะได้รับ


๑. การประกวดประเภทอนุรักษ์
ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี       

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท๒. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับสมัคร
ระเบียบการสมัคร
**********************


กลอนเพลง

ทีใช้ในการประกวด
ประพันธ์โดย พ่อบุญสม สังข์สุข
**********************


ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์
***********ปิดรับสมัครแล้ว***********

ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)
***********ปิดรับสมัครแล้ว***********


*** หมายเหตุ*****
๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงระเบียบแข่งขันและการอบรม
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. พิธีเปิด ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงละครเล็ก อาคาร ๑๐ ชั้น ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภภัฏนครราชสีมา