มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี ๒๕๖๖

 

ประเภทการ รับสมัคร

ประเภท

รุ่น

๑. ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (อายุไม่เกิน ๑๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๓. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. ประเภทสร้างสรรค์

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

สมาชิกวงจำนวน ๒ – ๕ คน
รางวัลที่จะได้รับ

๑. การประกวดประเภทอนุรักษ์

          ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลโดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล
 ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัลโดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้
 พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัลโดยสมาคมเพลงโคราช
พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี       

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐  บาท

 

๒. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบการประกวด ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์ ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์
(วง Acoustic เพลงโคราช)

 

 

 

ตัวอย่างกลอนเพลงที่ใช้ในการประกวด และตัวอย่างคลิปเสียง

กลอนที่ใช้แข่ง

ประเภทอนุรักษ์

กลอนเพลง

เพลงเทิดพระเกียรติ

เพลง100 ปี ราชภัฏโคราช

เพลง 555 ปี โคราช

 
ตัวอย่าง
คลิปเสียง
เพลงเทิดพระเกียรติ

เพลง100 ปี ราชภัฏโคราช

เพลง 555 ปี โคราช
 

กลอนเพลงที่ใช้แข่ง

ประเภทสร้างสรรค์

กลอนเพลง

กลอนเพลงต้นแบบ  ประเภทสร้างสรรค์

 

ตัวอย่าง
คลิปเสียง

   คลิปเสียงตัวอย่าง ประเภทสร้างสรรค์

 

*** หมายเหตุ*****
ผู้ประสานงาน
นายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔

หรือ ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ www.koratculture.com

หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

 
 

 #เพลงโคราช #เพลงโคราช2566
#หมอเพลงโคราช #ถ้วยพระราชทาน
#เพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน #ครั้งที่9 2566


🎊🎉ประกาศผลการตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘.
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ 🎊🎉
.
ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

.

📌โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์ ให้ส่งกลอนเพลง / เนื้อเพลง ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทาง inbox เพจเฟสบุค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยประเภทอนุรักษ์ ส่ง ๓ กลอนเพลง ประเภทสร้างสรรค์ส่ง ๒ เนื้อเพลง(เพลงเลือกเสรี ๑ เพลง/เพลงบังคับ ๑ เพลง สำหรับกลอนเพลง/เนื้อเพลง ขอให้ใส่ชื่อผู้ประพันธ์เพลง หรือกลอนเพลงที่นำมาใช้ด้วยครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ ๐๘๖ - ๗๒๕๙๔๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี ๒๕๖๕

ประเภทการ รับสมัคร


๑.ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง
๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)


- รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) สมาชิกแต่ละวงจำนวน ๒ – ๕ คน#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ดาวโหลดใบสมัคร และระเบียบการสมัคร ได้ที่ www.koratculture.com


******* สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๑
หรือ ผู้ประสานงาน นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.


#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!! #หมอเพลงโคราช #เพลงโคราช #หมอเพลงโคราช๒๕๖๕


รางวัลที่จะได้รับ


๑. การประกวดประเภทอนุรักษ์
ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี       

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท๒. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับสมัคร
ระเบียบการสมัคร
**********************


กลอนเพลง

ทีใช้ในการประกวด
ประพันธ์โดย พ่อบุญสม สังข์สุข
**********************


ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์
***********ปิดรับสมัครแล้ว***********

ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)
***********ปิดรับสมัครแล้ว***********


*** หมายเหตุ*****
๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงระเบียบแข่งขันและการอบรม
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. พิธีเปิด ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงละครเล็ก อาคาร ๑๐ ชั้น ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภภัฏนครราชสีมา