โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ  บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานให้  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างทันท่วงทีและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีคณะผู้บริหารจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรม 
เรียงร้อยเรื่องราว สถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา จัดโครงการอบรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียงร้อยเรื่องราวสถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗โดยได้รีบเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สมชาติ  มณีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในการอบรม เพื่อให้เกิดการบูรนาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงาน และทำบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา        จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน(MOU) ด้านการวิจัยและวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม"นครชัยบุรินทร์ดินแดนอารยธรรมขอม" ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร ๙ ชั้น๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

สอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรม ดนตรีการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) และขับร้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

            เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งทางสำนักฯก็ได้ร่วมตัดสินการสอบคัดเลือกในโควตากิจกรรม ดนตรีการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง)  และการขับร้อง โดยการสอบแบ่งเป็น  ๒ รูปแบบ ได้แก่ สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้มีจำนวนกว่า ๕๐ คน ทั้งนักเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

ข่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เดินทางไปทำงานแสดงที่ประเทศจีน
ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ 2014
ณ มลทลกวางโจว ประเทศจีน