มรภ.นครราชสีมา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567


-----------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับมอบตราสัญลักษณ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมแสดงศักยภาพความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 22 พุทธศักราช 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดยรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมพร้อมส่งมอบตราสัญลักษณ์แก่นายยศวรรธน์ กิตติก้อง อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 พุทธศักราช 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกันนี้หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำการแสดง ชุด “มฤคเทวา อัปสราสราญ” เข้าร่วมเฉลิมฉลองในวาระการเป็นเจ้าภาพในปีถัดไปด้วย
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2541 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งหวังให้เป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลาย ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ คุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ได้แสดงออกตามความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเป็นงานที่รวมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละภูมิภาคมาแสดงเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมอันงดงามก่อให้เกิดพลังที่เรียกว่า Soft Power สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมาบริโภคสินค้าและบริการทางศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ส่งเสริมการรู้จักการสร้างคุณค่าที่นำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ รวมถึงในปี 2567 นี้ นับเป็นปีมหามงคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เฉลิมฉลองวาระแห่งการก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมเมืองโคราชกว่า 101 ปี และร่วมเฉลิมฉลองในวาระเมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี รวมถึงร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่อุทยานธรณีโคราช หรือ Khorat Geopark ได้รับการรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นอุทยานธรณีโลก ทำให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีมรดกโลก ถึง 3 แหล่งในจังหวัดเดียว ดังนามที่ยูเนสโกกล่าวว่าเป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก หรือ “The UNESCO Triple Crown” งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 พุทธศักราช 2567 จึงเป็นความงดงามที่ชาวนครราชสีมาจะได้เปิดบ้านต้อนรับชาวสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดง และชื่นชมความงดงามของศิลปะการแสดง แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครราชสีมา
📣 #NRRU ready to host “the 22nd Higher Education Arts and Culture Fair” of the year 2024
-------------------------------------------
⭐️ On 19th February 2023, Assoc. Prof. Adisorn Naowanondha, Ph.D., the NRRU President assigned Asst. Prof. Rekha Intharakamhaeng, the Director of the Arts and Culture Center to attend the closing ceremony of the 21st Higher Education Arts and Culture Fair: "Yonsang-Silpa, the Land of Happiness" at Ubon Ratchathani Rajabhat University. Assoc. Prof. Thammarak La-Ong Nuan, the Acting President of URRU gave an appreciation remark to all educational institutions participating in the event. Mr. Yosawat Kittikong, the Director of the Group for Promoting the Development of Students’ Competencies and Skills handed over the event logo to the Director of the Arts and Culture Center as a symbol of hosting the 22nd Higher Education Arts and Culture Fair which will be organized at Nakhon Ratchasima Rajabhat University in 2024. Thai Dramatic Art Program, NRRU brought the performance "Maruekhateva Apsarasaran" to join the celebration in the agenda of hosting the event in the following year.
. News by International Affairs Office, NRRU