การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับ "รางวัลพชรกุญชร " ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม .
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลพชรกุญชร ประจำปี ๒๕๖๖✨ ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์