สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจศิลปินรุ่นใหม่สู่การสร้างสรรค์ผลงานจากดินด่านเกวียน
✨✨✨✨✨✨✨✨
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาลวดลายจัดทำเครื่องปั้นดินเผาต้นแบบ”
ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้วย “เศรษฐศิลป์”
จากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” (Soft Power)
กิจกรรมที่ ๒ การลงมือปฏิบัติการปั้น (Workshop)

วิทยากร ✨✨โดย นายเดช นานกลาง ✨✨
ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ โรงปั้นอาจารย์เดช นานกลาง ตำบลด่านเกวียน อำเภอด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา