สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
✨✨✨✨✨✨✨✨
“การพัฒนาลวดลายจัดทำเครื่องปั้นดินเผาต้นแบบ”
ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้วย “เศรษฐศิลป์”
จากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” (Soft Power)
วิทยากร ✨✨โดย นายเดช นานกลาง ✨✨
ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ โรงละครเล็ก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา