ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ในนามหัวหน้ากลุ่ม ๘ (นครชัยบุรินทร์)


เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี