การประชุมวางแผนการดำเนินการจัดงานงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสจัดงานจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ ๕๕๕ ปี
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผูับริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาประชุม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม ร่วมกับ อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และทีมงาน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมายและทีมงาน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือ สอบถามข้อมูลและวางแผนการดำเนินการจัดงานงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสจัดงานจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ ๕๕๕ ปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป