ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ (นครชัยบุรินทร์) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ (นครชัยบุรินทร์)ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ ๘ พร้อมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานแผนงานที่ ๑ - ๔ ประจำปี 2565 และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น ณ วัดหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา