เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ “ผศ.ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ “ชุตินันท์ ทองคำ” รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมาและภาคีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือถืงแนวทางการจัดงาน "ประเพณีลอยกระทง" ที่จะจัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณคูเมืองนครราชสีมา และลานเอนกประสงค์ TK ถนนพลแสน ข้างวัดพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา . ขอบคุณภาพจาก TK Square Korat