สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อน วันเยาวชนแห่งชาติ 2565 .


เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและและวัฒนธรรม ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลัก ในหารือเพื่อวางแผนการจัดการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น และการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่า เป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ .
ขอบคุณภาพถ่ายจาก TK-Square-Korat