“เงี่ยงนางดำ”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ม.ราชภัฏโคราช
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน


-----------------------------------------
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยงานศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชานาฏยประดิษฐ์ ผ่านโครงการวิจัยเรื่อง “เงี่ยงนางดำ” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบงานศิลปะการแสดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยลงพื้นที่ ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
1. ศูนย์ศึกษาการทอผ้าเงี่ยงนางดำ และพิพิธภัณฑ์ศรีจนาศะ โรงเรียนสูงเนิน
2. วัดธรรมจักรเสมาราม (คลองขวาง)
3. เรือนรักษ์รถไฟ สถานีรถไฟสูงเนิน