สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ประเภทบุคคลจิตสาธารณะ มอบโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)