การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราชเมื่อวันที่ ๓๐ และ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ ลานชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช งานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้น ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวเปิดโครงการและมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการการประกวดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้รับเกียรติจาก นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาการแสดงเพลงโคราชร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมด้วยนายบุญสม สังข์สุข ที่ปรึกษาสมาคมเพลงโคราช และอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ นางสาวลำไย พานิชย์ รองนายกสมาคมเพลงโคราช นายสมบัติ เสือบุญศรี ครูเพลงโคราช และอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้
โดยการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภทได้แก่ ๑.ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ๒. ประเภทสร้างสรรค์ ( โฟล์คซองเพลงโคราช ) รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

ซึ่งผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประเภทชาย ได้แก่ เด็กชายณัฐภูมิ เคนไชยวงศ์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ประเภทหญิงได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ เที่ยงกระโทก โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาราง วัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ประเภทชาย ได้แก่ นายสุรเกียรติ์ เกิดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทหญิง ได้แก่นางสาวเบญญา พลานิวัติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ ประเภทอนุรักษ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5261577890557723
และ
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5270611776321001

ประเภทสร้างสรรค์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5270738419641670