วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะผู้วิจัย ต้อนรับคณะทำงานฯ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนระดับพื้นที่(บพท.) ในกำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินการวิจัย ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โดย ภาคเช้า คณะทำงานฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา พูดคุยรายละเอียดวิจัย ชมเรือนโคราชและรับประทานอาหารกลางวัน(โต๊ะโคราช)
ภาคบ่ายเดินทางไปพบภาคีเครือข่ายอำเภอสูงเนิน ได้แก่ ท่านนายอำเภอสูงเนิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัด รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา คณะครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่ เข้าชมห้องเรียนรู้การทอผ้าภายในโรงเรียนสูงเนิน ชมการสาธิตการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้าเงี่ยงนางดำเทศบาลตำบลสูงเนิน
จากนั้นเดินทางไปยัง “เรือนรักษ์รถไฟ” สถานีรถไฟสูงเนิน เสวนาร่วมกันในหัววิจัย และร่วมกันสรุปเกี่ยวข้อมูลการวิจัย โดยได้รับคำแนะนำจากคณะทำงานฯ (บพท.)