สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอต้อนรับ . ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา . ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔