สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช
“เต๊อะเติน... เพลินภูมิ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มากั๋นเยอะๆเด้อ !!!!