📌 ราชภัฏโคราช ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “วันศุกร์แต่งชุดผ้าไทย พบกันยกมือไหว้ กล่าวคำทักทาย “สวัสดี”
.
📌 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “NRRU วันศุกร์แต่งผ้าไทย” เชิญชวนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ด้วยการใช้และสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงานในทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่
.
📌 พร้อมทั้งร่วมกันเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ด้วยการยกมือไหว้ กล่าวคำทักทายสวัสดีเมื่อพบเจอกัน สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ธำรงอยู่คู่วัฒนธรรมไทยสืบไป อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นชุมชน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
.
📌 และเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาทำงานในทุกวันศุกร์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการแต่งผ้าไทย ประกอบด้วย รางวัลการแต่งกายหน่วยงานดีเด่น จำนวน 3 หน่วยงาน รางวัลการแต่งผ้าไทยดีเด่น สายวิชาการ จำนวน 4 รางวัล รางวัลการแต่งผ้าไทยดีเด่น สายสนับสนุน ประเภทหญิง จำนวน 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ บุคลากรแต่งผ้าไทยดีเด่น ประเภทชาย จำนวน 4 รางวัล
.
#koratdaily
#โคราชคนอีสาน