“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดนครราชสีมา”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔