ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี #ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดยสามารถ...
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าไตร ๓ ชุด
🙏 ร่วมบริจาคสิ่งของกองบริวารกฐิน
ได้ที่เต้นท์ตั้งกองกฐิน ด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสามารถร่วมทำบุญใส่ซองกฐินได้ที่สำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน สามารถแจ้งรายชื่อร่วมเดินทางไปทอดกฐิน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑