30 กันยายน 2563 ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก และ อาจารย์สุชาติ สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว วัลในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2563 NRRU SHOW AND SHARE 2020 เพราะโลกได้เปลี่ยนไป ชาวราชภัฏโคราชต้องปรับตัว