สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาบุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตาม LINK หรือ QR Code ที่แนบมา https://docs.google.com/forms/d/1F3hgmPudciNA3RsnWqEqR07A_d7EXZBw12PEWuxcD3U/edit?fbclid=IwAR2akVvD51xDPbAL-5xPNunNqPlUoXtXVAVACfq5_HdSO3SKMPPiDaiZdFc