ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการบริหารงานด้านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการ บริหารงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยมี ผศ พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติบรรยายประกอบการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา