สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญสม สังข์สุข
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนายกสมาคมเพลงโคราช
ในโอกาสที่ได้รับ...
ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
จาก สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
มีมติอนุมัติ รับพระราชทานปริญญา ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้