เรือนโคราช 1 ใน 10 ของประเทศ โครงการดีเด่นต้นแบบ
ด้านส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโครงการดีเด่นฯ สืบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งโครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช เข้ารับการคัดเลือกในโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อทำการคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาโครงการที่มีการดำเนินงานการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินงานต่อชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เรือนพ่อคง หรือ เรือนโคราช จึงได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชฯ เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมติด 1 ใน 10 โครงการจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานแก่ผู้สนใจ และได้มอบงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่อไป