โครงการบริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรม 
เรียงร้อยเรื่องราว สถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา จัดโครงการอบรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียงร้อยเรื่องราวสถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗โดยได้รีบเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สมชาติ  มณีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในการอบรม เพื่อให้เกิดการบูรนาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงาน และทำบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา        จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน(MOU) ด้านการวิจัยและวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม"นครชัยบุรินทร์ดินแดนอารยธรรมขอม" ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร ๙ ชั้น๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

สอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรม ดนตรีการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) และขับร้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

            เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งทางสำนักฯก็ได้ร่วมตัดสินการสอบคัดเลือกในโควตากิจกรรม ดนตรีการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง)  และการขับร้อง โดยการสอบแบ่งเป็น  ๒ รูปแบบ ได้แก่ สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้มีจำนวนกว่า ๕๐ คน ทั้งนักเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

ข่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เดินทางไปทำงานแสดงที่ประเทศจีน
ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ 2014
ณ มลทลกวางโจว ประเทศจีน

 

 

 

 

 

 

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๗
“เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่าง”
Living together with the diversity

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาที่มีความแตกต่างด้านศาสนา เชื้อชาติ ความเชื่อ และวิถีชีวิต ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ แล้ว โดย พ.ศ.๒๕๕๗  ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๗๙ คน จาก ๙ ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ซูดาน จีน กัมพูชา อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 

          ภายในค่ายมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันโดยวันแรกมีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยได้แก่หอศิลป์จินตนาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและสำนักวิทยบริการ วันที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
       วันที่ ๓-๕เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของ เกมส์กีฬานานาชาติสูตรอาหารนานาชาติและศิลปะการแสดงนานาชาติซึ่งจะเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศของตนเองและให้สมาชิกในกลุ่มเลือกจาก๑ประเทศเพื่อจะนำเสนอซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและชื่นชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้กับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงถือได้ว่าเป็นค่ายระดับนานาชาติ(International) อย่างแท้จริง และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีของคนไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และบอกเล่าไปสู่ประเทศของตนเองต่อไป