Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีที่ 18 ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยต่างๆ ในโครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 18 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
--------------------
ในวันพุธแรก ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
เวลา 07.00 น.
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เรือนโคราช ได้รับรางวัลให้เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562
.
“เรือนโคราช” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ "เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนโคราชทั้งด้านชาติพันธุ์และงานช่างฝีมือ ที่จัดสร้างโดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลและดำเนินงานต่อยอดจากคณะศิษย์เก่าฯ โดยได้มีกระบวนการในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) การรื้อ ขนย้าย และปรุงใหม่ในมหาวิทยาลัย ๒) การปรับภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ๓)การส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลจากดำเนินงานเกิดเป็นกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมชัดเจน

.ในปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาโครงการที่มีการดำเนินงานการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินงานต่อชุมชนหรือองค์กรต่างๆ โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชฯ”เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑ ใน ๑๐ โครงการจากทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานแก่ผู้สนใจต่อไป

ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ 3

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัด โครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ 3 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงโคราช) สู่เยาวชน ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  2. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 พระองค์ทรงพระเจริญ
  3. ขอเชิญน้องๆ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนรู้เป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ ในกิจกรรม “ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน” หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1
  4. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
  5. การประกวดหมอเพลงโคราช จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

255746

ไอพีเครื่องคุณ 3.226.243.130
Server Time: 2019-09-22 18:43:04

Login Form