แผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2562-2565

 

แผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. 2562-2565

 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการวางแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนภาคีและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ดังนี้

4.1 องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์

 

ปรัชญา :  สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

 

วิสัยทัศน์ :      เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมชั้นนำของอีสาน เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ :  ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ สู่การปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่สังคม ในขณะที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     ทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

          คำอธิบาย : มีแผนแม่บทศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แผน 20 ปี) และมีการแปลงแผนเป็นแผนระยะปานกลาง (แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (แผนระยะสั้น 1 ปี) ที่มีความสอดรับและบูรณาการสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการยอมรับทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ : ศึกษา พัฒนา รวบรวมและหนุนเสริมต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนต่อการสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการ

1.1 ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีโครงการ/กิจกรรมในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 โครงการ ที่มีเครือข่ายต่างประเทศเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ

1.1.1.1   เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

1.1.1.2   การประกวดหมอเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

1.1.1.3   การเข้าร่วมแข่งขันโปงลางแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

1.1.1.4   ประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

1.1.1.5   ตักบาตรวันพุธ ปีที่ 19

1.1.1.6   กิจกรรมทางศาสนาประจำปี พ.ศ. 2561-2562

1.1.1.7   การส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.1.1.8   กิจกรรมจิตอาสา สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1.1.9   โครงการเรียนรู้ อยู่ได้ภายใต้ความแตกต่าง “พหุวัฒนธรรม”

1.1.1.10     โครงการอนุรักษ์ภาษาโคราช “การประกวดละครภาษาโคราชและโฟล์คซองภาษาโคราช”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่อการจัดการศึกษาและการท่องเที่ยวชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิตในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

คำอธิบาย : การหนุนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ตลอดจนระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการบูรณาการจากต้นทุนแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช ห้องสารนิเทศเทศและศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานใต้ ต่อการยกระดับให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม “สิรินทร” อันจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแบบมีชีวิตครบวงจรที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เป้าประสงค์ : ศึกษา พัฒนา รวบรวมและหนุนเสริมต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนต่อการสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการ

2.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชน

 

 

2.2 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิตในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

2.1.1    การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตลอดจนระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ สะดวก ถูกต้อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม/ระบบหรือฐานข้อมูล

2.1.2    ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 4.00 ในแต่ละด้าน

2.2.1 ผลงานนักศึกษาในมิติศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ความรู้ นวัตกรรมหรือผลงานจากการประกวดหรือแข่งขัน)

2.1.1.1   การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้มาใช้บริการ

2.1.1.2   การพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในมิติศิลปวัฒนธรรม

 

 

2.2.1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเช่น ชมรมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง กิจกรรมกลางเดิ่นเรือนโคราช อบรมมัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3     ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผลงานวิจัย งานวิชาการหรือนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่อการพัฒนาท้องถิ่น

          คำอธิบาย : มีแผนการดำเนินงานด้านการยกระดับเศรษฐกิจด้วยการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่อการเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการแข่งขัน ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจหรือสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

          เป้าประสงค์ : ศึกษา พัฒนา รวบรวมและหนุนเสริมต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนต่อการสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการ

3.1      ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม

3.2      พัฒนาผลงานวิจัย งานวิชาการหรือนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.1.1 จำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตลอดจนงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ผลงาน

3.2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อการเพิ่มมูลค่าหรือความเข้มแข็งของชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ

3.1.1.1    การวิจัย พัฒนาผลงานวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

3.1.1.2    โครงการพัฒนาวารสารวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม “หน่าใสก่วง”

3.1.1.3    การปรับปรุงห้องสมุดสำนักศิลปวัฒนธรรม

 

3.2.1.1    โครงการกลางเดิ่นเรือนโคราชและตลาดนัดวิถีชุมชน

3.2.1.2    การสำรวจผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์เต็มได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!