อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม ถวายความรู้ในเรื่อง "ผ้าโคราช"

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม ถวายความรู้ในเรื่อง "ผ้าโคราช" แก่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อใช้ความรู้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" ซึ่งจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม" ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ "เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม" ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 2 จัดโดยเทศบาลตำบลปรุใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 
.
- การรับฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา โดย อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
- การรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ครัวราชภัฏ 
- และกิจกรรมเพลงโคราช โดย ทีมวิทยากรจากสมาคมเพลงโคราช

ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

 ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

พิธีส่งมอบเรือนโคราช จากช่างผู้ปรุงเรือน

พิธีส่งมอบเรือนโคราช จากช่างผู้ปรุงเรือน สู่... ศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ บริเวณเรือนโคราช (ใกล้ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วม กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ"  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!