ค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร รุ่นที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อก่อให้เกิดความรัก และสามัคคี บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ คน

 

การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

การประชุมชี้แจงค่ายพัฒนาจิต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ชุมนุมประวัติศาสตร์และกฎหมายไทย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019961478052740.1073742204.516600855055474&type=1&l=d80559799b

ความคืบหน้าการก่อสร้าง "เรือนโคราช"

ความคืบหน้าการก่อสร้าง "เรือนโคราช"

ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดสร้าง "เรือนโคราช" ณ บริเวณสวน (บ้านอธิการเดิม) ตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนโคราชแบบมีชีวิต นักศึกษาและชาวโคราชจะสามารถศึกษา เรียนรู้เรือนโคราชได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังร่วมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนคนโคราช ณ ใจกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
.
ทั้งนี้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดได้รับการบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการปรุงเรือน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา
.
.
โดยประมาณการเวลาในการก่อสร้างในเบื้องต้นนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นเดือนกันยายน 2559

 

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015567555158799.1073742200.516600855055474&type=1&l=889e836bb6

www.koratculture.com, Powered by Joomla!