"ค่ายพัฒนาจิต" เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

ค่ายพัฒนาจิตเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เข้าร่วมโครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๑๐,๑๐๑๓,๑๖๐๗

หรือติดต่อคุณศุภรัตน์ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่านเท่านั้น #เรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาจิต #สร้างบุญกุศลให้แก่ชีวิต

DOWNLOAD ใบสมัคร

DOWN LOAD รายละเอียดกิจกรรม

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561

สามารถ สมัครเข้าร่วมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและวิชาการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( รับจำนวนจำกัด)

DOWNLOAD ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

DOWNLOAD กำหนดการ 

 

 

 

 

ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔...

“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์
.
โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 2) ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความอุตสาหะในการบำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ และ 3) เสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันและภายหน้า แทนการรื้อทำลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
 

ประกาศผล( รอบคัดเลือก) การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

      ประกาศผล (รอบคัดเลือก)  
                         โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผล( รอบคัดเลือก) การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

www.koratculture.com, Powered by Joomla!