สำนักฯได้ 5 คะแนนเต็มการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2558

 

 

สำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลองค์ประกอบที่ 4 กลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2558 ผลการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ 4 นี้ ได้ 5 คะแนนเต็มและมีข้อค้นพบในด้าน Best Practice ในเรื่องผ้าโคราช และเพลงโคราช

ผู้อำนวยการฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกับ นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพูดคุยถึงประเด็นทางการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในมิติของมหาวิทยาลัย โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติเสนอแนวทางการจัดงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ในปีนี้อีกด้วย

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม  
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘
 เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญบารมี  

สืบสานประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

 

รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น


 วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รศ.สะอาดศรี คงนิล โดยได้มีการนำเสนอใน ๓ ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ๑.ผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ๒.ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะการติดตาม ๓.ปัญหา อุปสรรค์ ข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้รับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!