Korat International Art and Culture Festival 2016 23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

Korat International Art and Culture Festival 2016
23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

 

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา2558

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

โคราชศึกษา

 

การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


 วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดประมวลราษฏร์(ระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รวบรวมยอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยอดถวายทั้งสิ้น ๒๘,๙๖๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ NRRU Show & Share 2015

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU Show & Share 2015 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักฯได้ 5 คะแนนเต็มการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2558

 

 

สำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลองค์ประกอบที่ 4 กลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2558 ผลการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ 4 นี้ ได้ 5 คะแนนเต็มและมีข้อค้นพบในด้าน Best Practice ในเรื่องผ้าโคราช และเพลงโคราช

www.koratculture.com, Powered by Joomla!